Ένα μεγάλο ποσοστό των επισκέψεων σε ένα ΩΡΛ ιατρείο αφορά σε ασθενείς οι οποίοι αναφέρουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι με τη ρινική τους αναπνοή. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ποιότητα της ζωής τους στην καθημερινότητα , καθώς οδηγεί σε περιορισμό της φυσικής τους δραστηριότητας, σε επιδείνωση του ύπνου( έντονο ροχαλητό , εκσεσημασμένη πρωινή ξηροστομία) , αυξημένη πιθανότητα λοιμώξεων του στόματος και του φάρυγγα ( φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα κλπ), κεφαλαλγίες και γενικότερα μια μόνιμη αίσθηση δυσφορίας λόγω της δυσχέρειας στη ρινική αναπνοή ( « είναι συνεχώς μπουκωμένη η μύτη μου» )

Είναι καταρχάς απαραίτητη η ενδελεχής κλινική εξέταση του ασθενούς για να ελεγχθεί η ύπαρξη ή μη κάποιας νοσολογικής οντότητας ( όπως π.χ. η αλλεργική ρινίτιδα) , η οποία προκαλεί το αίσθημα της δυσχέρειας . Πολύ συχνά είναι απαραίτητη η ενδοσκόπηση της ρινός και των παραρρινίων με εύκαμπτο ή άκαμπτο ρινοσκόπιο , για τυχόν ύπαρξη ρινικών πολυπόδων ή όγκου , που αποφράσσουν την αναπνευστική οδό. Επιπρόσθετα και μέσω του ιστορικού πρέπει να ελέγχεται αν η δυσχέρεια στην αναπνοή οφείλεται είτε σε κακές έξεις του ασθενή( π.χ. φαρμακευτική ρινίτιδα σε κατάχρηση αποσυμφορητικών ) είτε σε έκθεση σε διάφορες ερεθιστικές ουσίες στο χώρο εργασίας του ( πχ σκόνη ξύλου, μούχλα) είτε στον ελεύθερό του χρόνο ( π.χ. χλώριο σε πισίνες) .

Πολύ συχνά όμως το αίσθημα δυσχέρειας στη ρινική αναπνοή οφείλεται σε σκολίωση του ρινικού διαφράγματος(«στραβό διάφραγμα»). Στην περίπτωση αυτή η ενδεικνυόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση έγκειται στη διόρθωση της σκολίωσης ενώ τις περισσότερες φορές εκτελείται ταυτόχρονα και κογχοπλαστική ( με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων για ελάχιστη θερμική βλάβη) λόγω της υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών που συχνά συνυπάρχει και επιδεινώνει έτι περαιτέρω την ποιότητα της ρινικής αναπνοής. Σε κάποιες περιπτώσεις δε είναι απαραίτητη και η διενέργεια λειτουργικής ρινοπλαστικής , κυρίως όταν στη δυσχέρεια στην αναπνοή παίζουν σημαίνοντα ρόλο δυσλειτουργίες στη ρινική βαλβίδα που απαιτούν και ανακατασκευή του σκελετού της μύτης.