Η τυμπανοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση που ως στόχο έχει την εξάλειψη της νόσου από το μέσο ους και την αποκατάσταση του μηχανισμού ακοής με ή χωρίς μόσχευμα. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί και με μαστοειδεκτομή κλειστού(ΙCW) ή ανοικτού (CWD) τύπου όταν η νόσος επεκτείνεται και στη μαστοειδή απόφυση. Σε περίπτωση που με την επέμβαση έγινε εφικτή η στεγανοποίηση του μέσου ωτός και η εξάλειψη των υποτροπιαζουσών λοιμώξεων , χωρίς όμως αποκατάσταση της ακοής το χειρουργείο θεωρείται μερικώς επιτυχημένο.

Ως μόσχευμα προτιμάται η λήψη από τον ίδιο τον ασθενή(«αυτομόσχευμα») καθώς έχει καλύτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα, με λιγότερες πιθανές παρενέργειες. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται κυρίως η κροταφική περιτονία και χόνδροι από το πτερύγιο του ωτός(τράγο ή κόγχη). Σπανιότερα μπορεί να απαιτηθεί η λήψη χόνδρινου μοσχεύματος από τη μύτη ή τις θωρακικές πλευρές.

Σαν επέμβαση εκτελείται για όλες τις χρόνιες μέσες ωτίτιτιδες( διάτρηση τυμπανικής μεμβράνης, ατελεκτασίες , συμφυτική ωτίτιδα, διακοπές της οστικής αλύσου, χολοστεάτωμα, τυμπανοσκλήρυνση). Η προσπέλαση για τη διενέργεια της τυμπανοπλαστικής μπορεί να είναι ενδοκαναλική , ενδοωτιαία ή οπισθοωτιαία και επιλέγεται ανάλογα με τη διάμετρο του έξω ακουστικού πόρου του ασθενούς και την εντόπιση και το μέγεθος της διάτρησης.

Οι 2 βασικές τεχνικές διενέργειας της τυμπανοπλαστικής είναι η underlay και η overlay τεχνική, η διαφορά των οποίων έχει να κάνει με το εάν το μόσχευμα τοποθετείται πάνω η κάτω από το επίπεδο της διάτρησης ή του τυμπανικού δακτυλίου. Συνήθως εφαρμόζεται η underlay τεχνική λόγω της τεχνικής της απλότητας και του μικρότερου ποσοστού μεταγχειρητικών επιπλοκών.
Αντένδειξη για τη διενέργεια της τυμπανοπλαστικής είναι η παρουσία ενός αυτιού χωρίς λειτουργική ακοή εκτός εάν ο ασθενής θέλει να λαμβάνει μέρος σε υδάτινες δραστηριότητες(κολύμβηση, κατάδυση κ.α.), μη ελεγχόμενη λοίμωξη, σε νεοπλάσματα και σε ασθενείς με χρόνιο βήχα. Επίσης αντένδειξη είναι και η επέμβαση όταν το πάσχον αυτί είναι και το μοναδικό με λειτουργική ακοή.